Přeskočit na obsah

Podmínky závodu

I. Zdravotní stav, omamné látky
Při absolvování běhu musí účastník akce (běžec) dodržovat pokyny organizátorů a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, musí se chovat tak, aby neohrozil zdraví, život ani majetek svůj, ani nikoho dalšího. Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky. Dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce, a že je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat.
Účastník prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklých při účasti na výše uvedené akci. Veškerá zdravotní rizika vyplývající z účasti běžce na akci nese běžec ke své tíži a organizátor za ně neodpovídá.
Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků či jeho změny vyvolané nebo způsobené účastí na akci.

II. Bezpečnost
Účastník prohlašuje, že bude při své účasti na akci dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (např. § 53, 54, 55 a 56 z. č. 361/2000 Sb.). Účastník je povinen závod absolvovat s vhodným a potřebným vybavením a oblečením. Účastníci akce budou v nočních hodinách oblečeni v reflexních vestách nebo budou mít oděvy s reflexními doplňky anebo budou jiným vhodným způsobem označeni. Budou mít čelovku, blikající výstražné světlo na rameno nebo kotník, aby mohli být dalšími účastníky silničního provozu včas rozpoznáni.
Účastník je si vědom, že závod se běží za plného provozu a bez jakéhokoli omezení dopravy a pohybu dalších účastníků jak na silnicích tak na turistických i všech jiných cestách, kde může docházet k těžbě dřeva nebo pohybu lesní, těžební i zemědělské techniky a třetích osob, a že cesty zahrnuté do trasy závodu mohou být i přehrazeny závorou, či jinak ovlivněny nebo znepřístupněny činností třetích osob.
Účastník bere na vědomí doporučení uzavřít za sebe pro účast v závodě pojištění pro případ vzniku jakékoli pojistné události vyvolané jím nebo v souvislosti s jeho účastí v závodě za předpokladu, že nevyužije, resp. nebude souhlasit s uzavřením hromadného pojištění účastníků závodu pořadatelem.

III. Osobní údaje a pořizování zvukových a obrazových záznamů
Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů spolkem Fandej Ývents z.s. Vrkoslavická 36, Jablonec nad Nisou 46601, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informací o akci včetně dalších akcí organizovaných organizátorem, to vše na dobu neurčitou.
Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce. Pokud si účastník přeje opravit osobní údaje, které o něm organizátor zpracovává, může jej o to požádat na výše uvedené poštovní adrese nebo elektronicky emailem info@jezevecrace.com. Účastník výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v případě potřeby předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s konáním akce.
Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas organizátorovi s pořízením a použitím a šířením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka akce nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm. Pořízené materiály mohou být bezplatně použity k propagaci organizátora akce a sponzorů akce, jakož i k informačním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.
Dále je organizátor oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje měření času a vyhodnocení výsledků závodu.

IV. Storno
Účastník může stornovat svou registraci písemně na adrese spolku nebo elektronicky emailem. Vždy musí obdržet odpověď organizátora s potvrzením stornování registrace v den tohoto potvrzení je registrace skutečně stornována. Poplatek zaplacený účastníkem na účet mu bude vrácen ve výši 100% při potvrzení stornu registrace minnimálně 30 dní před startem závodu. Při stornu minimálně 7 dní před závodem vrací organizátor 25% registračního poplatku. Při stornu registrace do sedmi dnů od startu závodu organizátor registrační poplatek nevrací.

V. Další ujednání
Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na jeho vlastní riziko, a že organizátor akce ani osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou účastí účastníka na akci.
Jakoukoli újmu způsobenou účastníkem v souvislosti s konáním akce organizátorovi či jiným osobám je účastník povinen odčinit a nahradit ke své tíži a na své náklady. Účastník akce není oprávněn požadovat na organizátorovi akce jakékoliv finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu. Organizátor akce žádným způsobem neodpovídá za věci odložené či použité účastníkem závodu. Organizátor žádným způsobem neodpovídá za stav trati závodu, jejího povrchu, provozu ani za jiné okolnosti nezajišťované přímo organizátorem akce.
Účastník bude bezvýhradně respektovat a dodržovat pokyny organizátora závodu, technických nebo traťových komisařů či jiných osob zúčastněných na organizaci závodu, stejně jako státních orgánů či úředních osob, pokud budou v rámci jejich pravomoci při konání závodu vydány.
Organizátor má právo vyloučit z účasti na závodu nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, porušujícího podmínky dle tohoto prohlášení, stejně jako účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků či dalších osob.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před zahájením akce pozměnit nebo upravit pravidla závodu nebo závod zrušit, a to i bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.jezevecrace.com
Přihlášením do závodu souhlasíte s podmínkami účasti v něm viz výše.